Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

  1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Černá Hvězda s.r.o., se sídlem Strnadových 1015/4, 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294858 (dále jen „správce“).

  1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  1. Zpracované údaje

• jméno a příjmení, popřípadě název firmy
• adresa bydliště (ulice, č.p/č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo
• e-mailová adresa
• telefonní číslo
• datum narozeni
• platební údaje
• IP adresa

  1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude správce shromažďovat, uschovávat a zpracovávat pro následující účely:

• pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
• pro zasílaní obchodních a marketingových sdělení a oznámení správce
• pro poskytnuti zasílatelské společnosti a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

  1. Doba zpracování osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

  1. Způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány:
• strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
• v písemné podobě

  1. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem se vědom(a) svých prav podle kapitoly 3 nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byli shromážděny.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Nákupní košík