Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) obchodní společnosti Černá Hvězda s.r.o., se sídlem Strnadových 1015/4, 190 00, Praha, IČO: 07115521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294858 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, případně jinou formou. Internetový obchod neboli e-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.ikawaii.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „e-shop“).

1.2 Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy osoba v postavení kupujícího jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti tak na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

1.3 Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP a jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s podmínkami kupujícího uděleného před uzavřením kupní smlouvy.

1.4 Prodávající nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny v obchodních podmínkách, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím zejména:

a) uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy
b) doručením písemného souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami prodávajícímu,
c) při registraci, přihlášení či jiném aktivním úkonu kupujícího na webových stránkách http://www.ikawaii.cz prodávajícího, který vyžaduje označení souhlasu s OP,
d) jiným nesporným způsobem, prokazujícím přijetí těchto obchodních podmínek, zejména způsobem dle §1744 občanského zákoníku, např. podáním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

Jsou-li obchodní podmínky přijaty kterýmkoliv z uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následné kupní smlouvy uzavřené mezi stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

2 Uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající prostřednictvím webových stránek nabízí kupujícím uzavření kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ v uživatelském rozhraní webu.

2.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy dle odst. 2.1 těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího se považuje kliknutí na tlačítko s označením „Objednat“.

2.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto obchodních podmínek je uzavřena kupní smlouva.

2.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko „Objednat“ kupujícím dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován e-shop.

2.5 Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí e-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě vyplnit svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinný a ani oprávněn zadané údaje kontrolovat.

2.6 Prodávající zašle kupujícímu emailovou zprávu o uzavření kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou kupujícím do příslušného pole v uživatelském prostředí e-shopu.

2.7 Vlivem technické chyby v e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u zboží, jejíž výše neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě prodávající nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží a kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouva od počátku.

3 Kupní smlouva

Uzavřením Kupní smlouvy se stávají účinná následující ustanovení:

3.1 Kupující objednává od prodávajícího zboží, které kupující zvolil v uživatelském prostředí e-shopu vložením do nákupního košíku, a to v množství, které kupující zvolil u daného zboží v uživatelském prostředí e-shopu, a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dané zboží cenu, která je uvedena u takového zboží v uživatelském prostředí e-shopu.

3.2 Prodávající má právo až do momentu odeslání zboží kupujícímu bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní řízení prodávajícího spočívající v oznámení kupujícího, že jím objednané zboží nelze dodat.

3.3 Kupující má právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit prostřednictvím emailu (info@ikawaii.cz), a to v případě doručení objednávky do 14 hod. pracovního dne neprodleně (nejpozději do 30 minut), v případě doručení objednávky po 14 hod. pak do 6:00 následujícího pracovního dne.

3.4 Prodávající je oprávněn kdykoli požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od kupujícího potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání zboží kupujícího.

3.5 Způsob zabalení zboží určuje výhradně prodávající.

3.6 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením daného zboží kupujícímu, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí e-shopu.

3.7 Kupující má právo zvolit z možností zobrazených kupujícímu v uživatelském prostředí e-shopu způsob zaplacení kupní ceny za zboží a případně další peněžní plnění.

3.8 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informace o nákladech na provedení takové platby, je kupující povinen nést náklady na provedení této platby, které jsou uvedeny u dané platbě v uživatelském prostředí e-shopu.

3.9 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol určený provozovatelem.

3.10 V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet určený provozovatelem.

3.11 Prodávající má právo poskytnout kupujícímu slevu z ceny zboží. Slevy z ceny zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není u konkrétní slevy uvedeno výslovně jinak.

3.12 Součástí kupní ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí kupující vynaložit na služby poskytnuté třetím stranám v souvislosti se zaplacením kupní ceny za zboží; tyto náklady jsou výhradně náklady kupující.

3.13 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím.

3.14 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Všechny lhůty pro dodání zboží uvedené v uživatelském rozhraní e-shopu jsou pouze orientační.

3.15 Prodávající zašle vždy kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu kupujícího zadanou při dané objednávce do uživatelského prostředí e-shopu.

3.16 Prodávající poskytuje kupujícímu na zakoupené zboží záruku, pokud je záruční doba uvedena u daného zboží v uživatelském prostředí e-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro spotřebitele.

3.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy přechází na kupující, momentem převzetí daného zboží kupujícím.

4 Odstoupení od kupní smlouvy

Právo kupujícího v postavení spotřebitele na odstoupení od smlouvy
4.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.2 Odstoupení od kupní smlouvy kupující je povinen zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo na jeho poštovní adresu. Při odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

4.3 Kupující má právo ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění vad, vlastností a funkčnosti zboží.

4.4 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

4.5 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu tyto platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

4.6 V případě, že kupující již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že kupující vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena kupujícím za objednané zboží.

4.7 Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeném v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

4.8 Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něho přijal nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, jestliže však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedomluví-li se jinak. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost ke splnění povinností prodávajícího vyplývajících z platných daňových předpisů.

Odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikatelem
Kupující bere na vědomí, že uzavírá-li kupní smlouvu jako podnikatel při výkonu podnikatelské činnosti (tj. uvedením IČ v objednávce), na vztah mezi kupujícím a prodávajícím se pak nevztahují ustanovení §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem pro vztahy mezi podnikateli, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě či v těchto OP.

Prodávající je oprávněn od jednotlivé uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující vstoupil do likvidace, proti kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že kupující svým závazkům nedostojí (např. při prodlení kupujícího se zaplacením jiných závazků). V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy, kdy již bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátí kupující plnění poskytnuté prodávajícím do 14 dnů od doručení odstoupení. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení případně zaplacené (částečně zaplacené) kupní ceny.

5 Ochrana osobních údajů

5.1 Při zpracovávání osobních údajů Prodávající postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

5.2 Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb, jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.

6 Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

6.1 Prodávající tímto informuje kupující, že zpracovává soubory cookies, včetně trvalých souborů cookies a kupující s tímto vyslovuje svůj souhlas.

6.2 Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 1 roku. Kupující může souhlas kdykoliv odvolat.

6.3 Prodávající zpracovává cookies kupujícího k personalizaci obsahu a reklam, k využívání funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti. Prodávající Informace o tom, jak kupující používá e-shop, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

7 Užívání e-shopu

7.1 Prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýhradní licenci k užívání e-shopu způsobem předvídaným těmito obchodními podmínkami.

7.2 Prodávající má právo změnit e-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3 Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost e-shopu případně přístup k němu na dobu nezbytnou z důvodu údržby nebo opravy e-shopu.

7.4 Kupující má právo zřídit si uživatelský účet v uživatelském prostředí e-shopu.

7.5 Kupující má povinnost zadat před vstupem do uživatelského účtu přístupové údaje.

7.6 Identifikační údaje zadané kupujícím při registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého zboží, které kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.

7.7 Kupující nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užívání těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užívání těchto údajů je kupující povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Prodávající poskytne uživateli nové přístupové údaje v přiměřené lhůtě.

7.8 Kupující je povinen dodržovat při užívání e-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Jakoukoli škodu, která by porušením této povinnosti kupujícího prodávajícímu nebo třetím osobám vznikla, je kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

7.9 V případě porušení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má prodávající právo zrušit uživatelský účet kupujícího.

7.10 Prodávající prohlašuje, že záznamy údajů v e-shopu, jako elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a jsou chráněny proti změnám.

7.11 Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží v e-shopu mohou být ilustrační nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží, a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

7.12 Kontaktní údaje prodávajícího pro komunikaci s kupujícím jsou uvedeny v uživatelském rozhraní e-shopu v sekci O nás.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 sb. o elektronickém obchodě a o změně zákona č. 128/2002 sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

8.4 Prodávající podléhá dozoru živnostenského úřadu a České obchodní inspekce.

8.5 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky; změnu oznámí kupujícímu prostřednictvím e-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu kupujícího zadanou do databáze e-shopu. Kupující má právo změny obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 30 dnů od prvního přihlášení do uživatelského účtu po oznámení změny obchodních podmínek nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky kupujícího, a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dnů, o níž strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

8.6 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

8.7 Tyto obchodní nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

8.8 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 01.02.2024.

Nákupní košík